Báo cáo kết quả thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục phổ thông theo Thông tư 36/2017

Tháng Sáu 5, 2020 7:55 sáng

Trường tiểu học thị trấn Gôi có văn bản  số 06/BC-THTTG  Kết quả thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục phổ thông. Nội dung chi tiết tại đây  BÁO-CÁO-06