Báo cáo kết quả thực hiện công khai năm 2020 đối với cơ sở giáo dục phổ thông theo Thông tư 36/2017

Tháng Bảy 30, 2020 8:29 sáng

Trường tiểu học Thị trấn Gôi báo cáo kết quả thực hiện công khai năm 2020 đối với cơ sở giáo dục phổ thông theo Thông tư 36/2017. Nội dung chi tiết tại đây Bao cao-03