UBND huyện Vụ Bản: Về việc xử lý khẩn cấp sản phẩm Pate Minh Chay không đảm bảo an toàn thực phẩm

Tháng Chín 1, 2020 8:20 sáng

Ngày 31/8/2020 UBND huyện Vụ Bản có công văn số 569/UBND-PYT  về việc xử lý khẩn cấp sản phẩm Pate Minh Chay không đảm bảo an toàn thực phẩm. Nội dung chi tiết tại đây  cv_569