Báo cáo tổng kết phong trào Thi đua, công tác khen thưởng 5 năm 2016-2020; phương hướng, nhiệm vụ công tác Thi đua, khen thưởng giai đoạn 2020-2025 của huyện Vụ Bản

Tháng Bảy 24, 2020 4:15 chiều

Ngày 07/7/2020 UBND huyện Vụ Bản  đã ban hành Báo cáo tổng kết phong trào Thi đua, công tác khen thưởng 5 năm 2016-2020; phương hướng, nhiệm vụ công tác Thi đua, khen thưởng giai đoạn 2020-2025. Nội dung chi tiết tại đây Bao_cao_tong_ket_ so 113