THÔNG TƯ 37/2020/TT-BGDĐT QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG, SỬ DỤNG THƯ ĐIỆN TỬ VÀ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Tháng Mười 21, 2020 3:53 chiều

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử  và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 20/11/2020. Nội dung chi tiết tại đây TT 37_2020.