Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

Tháng Mười 20, 2020 10:16 sáng

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020  về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 20/9/2020. Nội dung chi tiết tại đây Nghi dinh 112.